Skip to main content

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z AKCJĄ PROMOCYJNĄ „PRZETESTUJ GLOV ZA DARMO!”

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Phenicoptere spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14 A lok. 101, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, kapitał zakładowy 85.000 złotych, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 534 200 581.
 2. Phenicoptere przetwarza dane osobowe Uczestnika wskazane przez niego w Formularzu, w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu i adresu e-mail w celu realizacji Akcji promocyjnej (wysyłki Upominku i kodu rabatowego), na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania przez Phenicoptere informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawę przetwarzania stanowi wówczas zgoda Uczestnika, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
 4. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Phenicoptere dobrowolnie, jednakże brak podania danych uniemożliwia realizację praw Uczestnika zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnej.
 5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowej, uniemożliwia przesyłanie informacji handlowych Uczestnikowi poprzez newsletter i/lub SMS.
 6. Przekazywanie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie przepisów ustawy i/lub zawartej umowy, która wskazuje określone przez Phenicoptere cele przetwarzania.
 7. Dane osobowe Uczestników co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem operatora pocztowego (Poczta Polska). Dane mogą być przekazywane dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Phenicoptere.
 8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych, w związku z przesyłaniem newslettera przez platformę User.com, odbiorcą danych osobowych może być UserEngage Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844, Warszawa, e-mail:contact@userengage.com.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Akcji promocyjnej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, do czasu jej wycofania przez Uczestnika. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu Akcji promocyjnej, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych, czy też do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń Uczestników).
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Jeżeli Uczestnik ma podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.
 13. W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, Uczestnik przesyła informację e-mailową do Phenicoptere. Uczestnik zostanie powiadomiony przez Phenicoptere o uaktualnieniu danych.
 14. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych dotyczących innej osoby.
 15. Phenicoptere dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Phenicoptere zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://glov.co/pl/polityka-prywatnosci/, a także są udzielane drogą e-mailową (adres: contact@phenicoptere.com).