Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PRZETESTUJ GLOV ZA DARMO!“

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej „Przetestuj GLOV za darmo!”, organizowanej do wyczerpania zapasów magazynowych.

. 1) Akcja promocyjna – oznacza akcję promocyjną „Przetestuj GLOV za darmo”, organizowaną przez Phenicoptere na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

. 2) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny dla Uczestników, dostępny pod adresem https://gratis.glov.co

. 3) Phenicoptere – oznacza Phenicoptere spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14 A lok. 101, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, o kapitale zakładowym w wysokości 85.000 złotych, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 534 200 581.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

2. Sklep internetowy – oznacza strony internetowe pod którymi Phenicoptere prowadzi sklep internetowy, działające w domenie www.glov.co.

3. Uczestnik– oznacza osobę fizyczną biorąca udział w Akcji promocyjnej, posiadająca adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadającą status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Upominek– oznacza naparstek do korekty makijażu GLOV Quick Treat o wartości 14,90 zł, przekazywanay nieodpłatnie przez Phenicoptere na rzecz Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Informacje ogólne

1. Akcja promocyjna jest skierowana do klientów oraz potencjalnych klientów Phenicoptere. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.

2. Akcja promocyjna odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do wyczerpania zapasów magazynowych.

3. Każdy Uczestnik decydujący się na udział w Akcji promocyjnej powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Phenicoptere oraz z niniejszym Regulaminem, a także przestrzegać zasad w nim określonych.

4. Uczestnik może skorzystać z niniejszej Akcji promocyjnej jednorazowo.

5. Uczestnik ponosi tylko koszt wysyłki w wysokości 8 (ośmiu) złotych.

§ 3. Zasady udziału w Akcji promocyjnej

1. Celem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, Uczestnik wypełnia Formularz, wskazując swoje imię i nazwisko, swój adres do wysyłki Upominku (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz adres e-mail, numer telefonu i dane niezbędne do zrealizowania płatności za koszt wysyłki, tj. Numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej i kod CVC.

2. Po wypełnieniu Formularza, w ciągu kolejnych 10 dni Phenicoptere wysyła Upominek na adres Uczestnika wskazany w Formularzu.

3.. Wysyłka Upominku odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką pocztową ekonomiczną. Czas dostarczenia przesyłki może wynieść od kilku dni do nawet kilku tygodni.

4. Upominek nie podlega wymianie na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie.

§ 4. Odpowiedzialność

Phenicoptere nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika w Formularzu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych, które uniemożliwią dostarczenie Upominku i kodu rabatowego.

Phenicoptere nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieprawidłowe zrealizowanie usługi przewozu przez Pocztę Polską, w tym za niedostarczenie przesyłki oraz za zniszczenie Upominku w trakcie transportu, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Phenicoptere jest ograniczona do odpowiedzialności Poczty Polskiej.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić Phenicoptere reklamację w związku z udziałem w Akcji promocyjnej.

2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej i przesłana na adres korespondencyjny Phenicoptere lub adres e-mail Phenicoptere wskazane w § 1 pkt 3) powyżej.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację.

4. Phenicoptere niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Phenicoptere zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Świadczenia na rzecz Uczestników, którzy przesłali Formularz przed dniem wycofania lub wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu przesłania Formularza. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.

4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2019 roku.