REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PRZETESTUJ GLOV ZA DARMO!


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej„Przetestuj GLOV za darmo!”, organizowanej do wyczerpania zapasów magazynowych.

1) Akcja promocyjna – oznacza akcję promocyjną „Przetestuj GLOV za darmo”, organizowaną przez Phenicoptere na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny dla Uczestników, dostępny pod adresem https://gratis.glov.co.

3) Phenicoptere – oznacza Phenicoptere spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14 A lok. 101, NIP: 7010338017,REGON: 146074531, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, o kapitale zakładowym w wysokości 85.000 złotych, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 534 200 581.


§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

2. Sklep internetowy – oznacza strony internetowe pod którymi Phenicoptere prowadzi sklep internetowy, działające w domenie www.glov.co.

3. Uczestnik– oznacza osobę fizyczną biorąca udział w Akcji promocyjnej, posiadająca adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadającą status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Upominek– oznacza naparstek do korekty makijażu GLOV Quick Treat o wartości 14,90 zł, przekazywany nieodpłatnie przez Phenicoptere na rzecz Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 2. Informacje ogólne

1. Akcja promocyjna jest skierowana do klientów oraz potencjalnych klientów Phenicoptere. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.

2. Akcja promocyjna odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do wyczerpania zapasów magazynowych.

3. Każdy Uczestnik decydujący się na udział w Akcji promocyjnej powinien zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Phenicoptere oraz z niniejszym Regulaminem, a także przestrzegać zasad w nim określonych.

4. Uczestnik może skorzystać z niniejszej Akcji promocyjnej jednorazowo.

5. Uczestnik ponosi tylko koszt wysyłki w wysokości 9 (dziewięciu) złotych.


§ 3. Zasady udziału w Akcji promocyjnej

1. Celem wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, Uczestnik wypełnia Formularz, wskazując swoje imię i nazwisko, swój adres do wysyłki Upominku (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) oraz adres e-mail, numer telefonu i dane niezbędne do zrealizowania płatności za koszt wysyłki.

2. Po wypełnieniu Formularza, w ciągu kolejnych 10 dni Phenicoptere wysyła Upominek na adres Uczestnika wskazany w Formularzu.

3.Wysyłka Upominku odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką pocztową ekonomiczną. Czas dostarczenia przesyłki może wynieść od kilku dni do nawet kilku tygodni.

4. Upominek nie podlega wymianie na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie.


§ 4. Odpowiedzialność 

Phenicoptere nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika w Formularzu nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych, które uniemożliwią dostarczenie Upominku i kodu rabatowego. Phenicoptere nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieprawidłowe zrealizowanie usługi przewozu przez Pocztę Polską, w tym za niedostarczenie przesyłki oraz za zniszczenie Upominku w trakcie transportu, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Phenicoptere jest ograniczona do odpowiedzialności Poczty Polskiej.


§ 5. Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić Phenicoptere reklamację w związku z udziałem w Akcji promocyjnej.

2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej i przesłana na adres korespondencyjny Phenicoptere lub adres e-mail Phenicoptere wskazane w § 1pkt 3) powyżej.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację. 

4. Phenicoptere niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.


§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Phenicoptere zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Świadczenia na rzecz Uczestników, którzy przesłali Formularz przed dniem wycofania lub wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu przesłania Formularza. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej.

4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 roku.

Pobierz Regulamin Akcji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW ZWIĄZKU Z AKCJĄ PROMOCYJNĄ „PRZETESTUJ GLOV ZA DARMO!”


1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Phenicoptere spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14 A lok. 101, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, kapitał zakładowy 85.000 złotych, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 534 200 581.

2. Phenicoptere przetwarza dane osobowe Uczestnika wskazane przez niego w Formularzu, w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu i adresu e-mail w celu realizacji Akcji promocyjnej (wysyłki Upominku i kodu rabatowego), na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, o której mowa w art.6 ust. 1 pkt b) RODO.

3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania przez Phenicoptere informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawę przetwarzania stanowi wówczas zgoda Uczestnika, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

4. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe Phenicoptere dobrowolnie, jednakże brak podania danych uniemożliwia realizację praw Uczestnika zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnej.

5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowej, uniemożliwia przesyłanie informacji handlowych Uczestnikowi poprzez newsletter i/lub SMS.

6. Przekazywanie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie przepisów ustawy i/lub zawartej umowy, która wskazuje określone przez Phenicoptere cele przetwarzania.

7. Dane osobowe Uczestników co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem operatora pocztowego (Poczta Polska). Dane mogą być przekazywane dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Phenicoptere.

8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych, w związku z przesyłaniem newslettera przez platformę GetResponse, odbiorcą danych osobowych może być Ul. Arkońska 6/a3 80-387 Gdańsk, województwo pomorskie.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Akcji promocyjnej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uprzednio udzielonej zgody, do czasu jej wycofania przez Uczestnika. Dane mogą być przetwarzane po zakończeniu Akcji promocyjnej, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych, czy też do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń Uczestników).

10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

11. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Jeżeli Uczestnik ma podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych(RODO), Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

13.W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, Uczestnik przesyła informację e-mailową do Phenicoptere. Uczestnik zostanie powiadomiony przez Phenicoptere o uaktualnieniu danych.

14.Zabronione jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych dotyczących innej osoby.

15.Phenicoptere dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Uczestnikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Phenicoptere zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://glov.co/policies/privacy-policy, a także są udzielane drogą e-mailową (adres: contact@phenicoptere.com).